Search

Me & My Katamri - Disc 2

Composers: Yuri Misumi, Yoshihito Yano, Hideki Tobeta, Katsuro Tajima, P.I. Tchaikovsky, Masashi Sugiyama, Asuka Sakai, Tomomitsu Kaneko, DOKAKA, Hiroshi Okubo, Yu Miyake, Ryuichi Takada, Akitaka Tohyama.

Release date: December 26, 2005.

 

Click on the Links Below to Download the Album's Tracks.